VEST
20-06-2023
Debata: Radna prava osoba sa invaliditetom - između zakona i prakse?

Debata „ Radna prava osoba sa invaliditetom - između zakona i prakse?“ je održana 20. juna 2023. u Pančevu (prostor Sinhro hub) u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju a u saradnji sa Udruženjem „Na pola puta“. Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ koji realizuje Fondacija Centar za demokratiju.

Na debati su učestvovali:

• Filip Perić, Unija poslodavaca grada Pančeva

• Slađana Lević, Forum mladih sa invaliditetom

• Margareta Greta Kecman, Kreativno edukativni centar KEC

• Marija Jovanović, advokatkinja i saradnica Centra za dostojanstven rad

• Danica Maksimović, članica udruženja „Na pola puta“

• Milena Mićović-Trajković, Fondacija Centar za demokratiju

• Moderatorka: Marina Kurilj, Udruženje „Na pola puta“

Jedno od veoma značajnih pitanja u oblasti radnih i socijalnih prava je ostvarivanje prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom. Pravo na rad je jedno od osnovnih judskih prava koje garantuje i Ustav Republike Srbije, a ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Srbija se obavezala da osobama sa invaliditetom obezbedi neophodnu podršku za ostvarivanje ovog prava bez diskriminacije, na otvorenom tržištu rada. U Srbiji je na snazi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali je pitanje koliko taj zakonski akt zaista štiti njihova prava.

Koliko je naš pravni okvir u ovoj oblasti usklađen sa međunarodnim standardima? Šta pokazuje realna slika o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada? Kako prevazići prepreke koje otežavaju pristup tržištu rada i zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Da li poslodavci poštuju propisane zakonske odredbe u ovoj oblasti? Na koji način postupa Nacionalna služba za zapošljavanje? Kakva je praksa u drugim zemljama Evrope i regiona? Koje su ključne preporuke za unapređenje radnih prava osoba sa invaliditetom?

Osobama sa invaliditetom je potreban složen sistem podrške, tržište rada se stalno menja, neophodne su obuke, radna praksa, prekvalifikacije, karijerno savetovanje, psihosocijalno osnaživanje - poruka sa debate u Pančevu „Radna prava osoba sa invaliditetom - između zakona i prakse“.