VEST
2015
Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani

U septembru ove godine, Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije započela je realizaciju projekta “Ka evropskim vrednostima - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ u partnerstvu sa organizacijama iz 7 zemalja: Srbija (Centar za orijentaciju društva-COD, Udruženje “Na pola puta” iz Pančeva, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha “11. maj” iz Jagodine, Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša, Inkluzivni centar iz Novog Sada,  Italija (Istituto Regionale Rittmeyer Per I Ciechi Di Trieste), Slovenija (Zavod za gluve i nagluve iz Ljubljane), Hrvatska (Osnovna škola “Josip Matoš” iz Vukovara), Crna Gora (Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom “Zračak nade” iz Pljevalja), bivša jugoslovenska republika Makedonija (Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Skoplja) i Bosna i Hercegovina (Ustanova za brazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” iz Banja Luke).

Cilj projekta je da doprinese punoj integraciji i građanskom učešću osoba sa invaliditetom u društvu, u skladu sa evropskim vrednostima i principima. Specifični cilj je da se razvije model sveobuhvatnog osnaživanja osoba sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim invaliditetom, kako bi mogli da preuzmu aktivnu ulogu u stvaranju inkluzivnog demokratksog društva i da utiču na procese donošenja politike na nacionalnom i evropskom nivou koje imaju uticaja na njihovu dobrobit. Projekat će koristiti iskustva i znanja iz oblasti inkluzije i građanskog osnaživanja osoba sa invaliditetom širom zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo, u cilju jačanja demokratskog  učešća svih građana, uključujući one koji su na marginama društva. Projekat će otvoriti prostor za razmatranje ključnih usluga i alata za izjednačavanje mogućnosti za najviše marginalizovane slojeve društva tako da učestvuju u procesima dizajna javnih politika, implementaciji, monitoring i evaluaciji, na ravnopranoj osnovi sa ostalim građanima. Preciznije, projekat je fokusiran na organizovanje edukativnih radionica, debata i dijaloga za i među osobama sa invaliditetom u 7 zemalja (Srbija, Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, bivša jugoslovenska republika Makedonija i Bosna i Hercegovina), uključujući pružaoce usluga i udruženja samozastupnika osoba sa invaliditetom, po pitanju i u vezi sa samozastupanjem, volontiranjem, integracije u zapošljavanju i socijalnog preduzetništva. Sve tematske oblasti biće obrađene kroz razmenu primera dobre prakse iz svih zemalja učesnica, istražujući potrebne preduslove i moguće puteve da se koriste dobre prakse iz svih partnerskih zemalja.  Jaka transnacionalna komponenta projekta ogledaće se u jednakoj zastupljenosti pružaoca usluga i osoba sa invaliditetom u svim projektnim aktivnostima iz svih zemalja članica.

Projekat traje godinu dana i finansira ga EU kroz program Evropa za građane i građanke.