VEST
2022
Digitalna inkluzija

Ciljna grupa projekta “Digitalna inkluzija“ su osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom. Digitalna informisanost i edukovanost, kao i digitalno uključivanje su obaveze kome svako razvijeno društvo mora da teži, inače ove dve grupe stanovništva ostaće bez mnogih prava koja im pripadaju.

Starost je period života u kome je pojedinac izloženiji riziku od društvene izolacije zbog prekida komunikacije sa svojim dugogodišnjim okruženjem i smanjenjem kontakata sa rođacima i prijateljima. Ovaj problem je izražen i u populaciji osoba sa invaliditetom i pogađa ne samo njih nego i njihove porodice. Međutim, obe ove kategorije stanovništva mogu značajno doprineti društvu ukoliko nisu izolovane. Povezanost putem društvenih medija, posebno putem onlajn društvenih mreža, omogućava da se ostvare odgovarajuće ekonomske i društvene uloge, smanji osećaj usamljenosti, izolacije i depresije.

Cilj projekta “Digitalna inkluzija“ je kreiranje programa za sticanje veština korišćenja interneta za starije osobe, kroz primer socijalne inkluzije koja će se ogledati u saradnji starijih i  osoba sa intelektualnim teškoćama priikom njegovog kreiranja.

Projekat “Digitalna inkluzija“ obuhvata aktivno učešće starijih i osoba sa intelektualnim teškoćama u:

1.Kreiranju programa obuke o prednostima korišćenja interneta za starije osobe

2.Kreiranju publikacije o obezbeđivanju dostupnosti internet sadržaja za starije osobe.

Projekat je podržan kroz program „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“, trogodišnju inicijativu u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.